Breaking News

You are here: Home / VB Pháp Luật / Mẫu đăng ký Luật Doanh Nghiệp / Mẫu biên bản họp đại hội cổ đông

Mẫu biên bản họp đại hội cổ đông

Công ty Cổ phần ….
Số 01/2009/QĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 ————————————-
……..
, ngày ….  Tháng…  năm ….

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

 

Hôm nay, vào lúc 9 giờ  00 ngày …/…/…., tại trụ sở Công ty Cổ phần ….., địa chỉ số ……….., chúng tôi gồm:

  1. Ông/Bà ………. – Chủ tịch hội đồng quản trị – Chủ tọa cuộc họp

Sở hữu ……. cổ phần chiếm tỷ lệ ………% vốn điều lệ

  1. Ông/Bà ………. – cổ đông sở hữu ……. cổ phần chiếm tỷ lệ ………% vốn điều lệ.

3.    Ông/Bà ………. – cổ đông sở hữu ……. cổ phần chiếm tỷ lệ ………% vốn điều lệ.

4.   Bà …….. – Thư ký cuộc họp

– Vắng mặt: 0

Ông/bà ……..tuyên bố số cổ đông dự họp đại diện 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty, đủ điều kiện tiến hành họp đại hội đồng cổ đông:

 

A. Lấy ý kiến thông qua các nội dung:

1/ Thay đổi tên công ty như sau:

– Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt: …………………………………………………

– Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài: ………………………………………………………..

– Tên doanh nghiệp viết tắt: …………………………………………………………………………………….

 

2/ Sửa đổi điều 3 của điều lệ Công ty Cổ phần …………..như sau:

– Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt: ………………………………………………

– Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài: ……………………………………….

– Tên doanh nghiệp viết tắt: ……………………………………………………………

B. Ý kiến đóng góp của cổ đông dự họp:

Hoàn toàn đồng ý với nội dung thay đổi của công ty.

 

C. Biểu quyết:

– Số phiếu tán thành:…. phiếu/…….phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

– Số phiếu không tán thành:0 phiếu

– Không có ý kiến: 0 phiếu

 

D. Đại hội đồng cổ đông quyết định thông qua việc thay đổi tên và điều lệ công ty như nêu trên. Giao ông (bà) ……., đại diện pháp luật của công ty, tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

 

Buổi họp kết thúc vào lúc 10 giờ 30 cùng ngày

 

Chủ tọa và thư ký ký tên (hoặc chữ ký của tất cả các cổ đông sáng lập)

 

Lưu ý: Doanh nghiệp lưu bản chính biên bản họp tại sổ biên bản của công ty, nộp bản sao tại cơ quan đăng ký kinh doanh, có thể tham khảo hình thức sao y  sau đây:

SAO Y BẢN CHÍNH

                                                                                    Công ty cổ phần …….

                                                                                     Số :10/SY/2010

TPHCM, ngày   tháng   năm 

                                                                                         Giám đốc

                                                                                                (ký tên, đóng dấu)

Nơi nhận:

-P.ĐKKD-Sở KH-ĐT;

-Các cổ đông.

 

 

Mọi chi tiết về Mẫu biên bản họp đại hội cổ đông vui lòng liên hệ Công ty TNHH tư vấn Bravo

Địa chỉ : ĐC: P. 1707 , Tòa Nhà 17T09, Phố Nguyễn Thị Thập, Trung Hòa Nhân Chính, Hà Nội
Hồ Chí Minh: ĐC: 17 Đường D3, P. 25 Q. Bình Thạnh
Hotline : 1900 6296
Website : www.bravolaw.vn / www.lamgiayphepnhanh.net / www.thaydoigiayphepkinhdoanh.net / www.luatsuonline.vn

Comments are closed.

Dịch vụ Thành lập công ty | công bố lưu hành mỹ phẩm nhập khẩu | công bố tiêu chuẩn chất lượng bánh kẹo sản xuất trong nước | công bố tiêu chuẩn sản phẩm| xin chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm | giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm | Dang ky logo

Pin It on Pinterest

Shares