Bổ sung ngành nghề kinh doanh

Bổ sung ngành nghề kinh doanh

Trong giai đoạn kinh tế khó khăn hiện nay việc thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh là yêu cầu tất yếu của mỗi doanh nghiệp. Bạn muốn mở rộng thị trường, thay đổi mũi nhon kinh doanh việc hoàn thành các thủ tục pháp lý về bổ sung ngành nghề kinh doanh là yêu cầu bắt buộc theo Luật Doanh Nghiệp 2005.

Bổ sung ngành nghề kinh doanh
Bổ sung ngành nghề kinh doanh

Cơ sở pháp lý khi bổ sung ngành nghề kinh doanh:

Thông tư 14/2010/TT-BKH hướng dẫn hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định 43/2010/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Trách nhiệm và thời hạn thông báo bổ sung ngành nghề kinh doanh:

Đối với doanh nghiệp thành lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp thì thực hiện thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế theo quy định tại Điều 45 Nghị định số43/2010/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành.
Các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân khác thực hiện thông báo cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày phát sinh sự thay đổi theo mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư này.

Hồ sơ xin bổ sung ngành nghề kinh doanh:

  • Thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh
  • Quyêt định của chủ sỡ hữu công ty hoặc chủ tịch công ty V/v bổ sung, thanh đổi ngành, nghề kinh doanh của công ty
  • Bản gốc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty
  • Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan tổ chức có thẩm quyền đối với công ty bổ sung ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định
  • Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân theo quy định đối với công ty bổ sung các ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghê

Quy trình xin bổ sung ngành nghề kinh doanh

  • Tổ chức hoặc cá nhân đến Sở Kế hoạch và Đầu tư  để được hướng dẫn hồ sơ đăng ký bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh công ty của công ty TNHH một thành viên
  • Tổ chức hoặc cá nhân hoàn tất hồ sơ theo quy định và nộp trực tiếp hoặc gởi qua đường bưu điện hoặc gởi Email đến Sở Kế hoạch và Đầu tư
  • Tổ chức hoặc cá nhân đến nhận đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH một thành viên thay đổi tại Sở Kế hoạch và Đầu tư (nếu người đại diện theo pháp luật của công ty không đến được thì ủy quyền bằng văn bản cho người khác đến nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp)