Home / Tag Archives: don xin phep ban le ruou

Tag Archives: don xin phep ban le ruou

Mẫu đơn xin giấy phép kinh doanh rượu

11/06/2013 Comments Off on Mẫu đơn xin giấy phép kinh doanh rượu

click here MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH BÁN BUÔN (HOẶC ĐẠI LÝ BÁN BUÔN) RƯỢU   TÊN DOANH NGHIỆP   Số:        / CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc     …………., ngày…… tháng……. năm…………     ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH BÁN BUÔN (HOẶC ĐẠI …

follow link Read More »

Pin It on Pinterest