Home / Tag Archives: luat cong bo thuc pham chuc nang

Tag Archives: luat cong bo thuc pham chuc nang

Quy định công bố thực phẩm chức năng

Quy định công bố thực phẩm chức năng

BỘ Y TẾ Số: 42/2005/QĐ-BYT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ Về việc ban hành “Quy chế về công bố tiêu chuẩn sản phẩm thực phẩm” BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ Căn cứ Nghị …

Read More »