Home / Tag Archives: quyết định thay đổi tên công ty

Tag Archives: quyết định thay đổi tên công ty

Mẫu quyết định thay đổi tên công ty

văn bản luật

 Công ty Cổ phần …. Số …/…/QĐ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  ————————————- …….., ngày ….  tháng …. năm ….. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG   – Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005 đã được Quốc hội thông qua ngày  29/11/2005; – Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ …

Read More »