Thay đổi ngành nghề kinh doanh

Thay đổi ngành nghề kinh doanh

Thay đổi ngành nghề kinh doanh để tiếp xúc và nắm bắt những thời cơ mới. Doanh nghiệp cần phải bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh mới hoặc rút ngành nghề kinh doanh đã đăng ký. Nhằm tạo điều kiện cho Doanh Nghiệp nhanh chóng hoàn thành các thủ tục về mặt pháp lý Bravolaw giới thiệu dịch vụ thay đổi ngành nghề kinh doanh với mức chi phí hợp lý.

Thay đổi ngành nghề kinh doanh
Thay đổi ngành nghề kinh doanh

Cơ sở pháp lý khi thay đổi ngành nghề kinh doanh:

  • Nghị định số 05/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;
  • Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

Các quy định khi thay đổi ngành nghề kinh doanh:

  • Ngành nghề kinh doanh do Doanh nghiệp lựa chọn phù hợp với các quy định của pháp luật. Hiện nay, ngành nghề kinh doanh gồm: Ngành nghề kinh doanh thông thường và ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Tư vấn thay đổi ngành nghề kinh doanh tại Bravolaw:

  • Bravolaw sẽ tư vấn để Doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện về chứng chỉ hành nghề, ký quỹ ngân hàng …. trong trường hợp Doanh nghiệp thay đổi, bổ sung đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện,
  • Đối với ngành nghề kinh doanh thông thường, Bravolaw sẽ tư vấn lựa chọn ngành nghề kinh doanh và sắp xếp hệ thống ngành nghề hợp lý, đặc biệt là các ngành nghề có liên quan mật thiết với nhau.

Hồ sơ thay đổi ngành nghề kinh doanh:

  • Thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh
  • Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của đại hội đồng cổ đông về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh; (Quyết định, biên bản họp đại hội đồng cổ đông phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty).
  • Trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp định thì phải có thêm văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan có thẩm quyền;
  • Trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân theo quy định của pháp luật chuyên ngành.