Thay đổi tên công ty

Thay đổi tên công ty

Thay đổi tên công ty để phù hợp với chiến lược kinh doanh là nhu cầu cần thiết của doanh nghiệp. Theo quy định của Luật Doanh Nghiệp 2005, doanh nghiệp được phép thay đổi tên nhưng phải đăng ký với các cơ quan nhà nước. Bravolaw cung cấp dịch vụ thay đổi tên công ty TNHH, thay đổi tên công ty cổ phẩn…. nhằm giúp quý khách hàng không phải mất thời gian làm các thủ tục hành chính.

Thay đổi tên công ty
Thay đổi tên công ty

Cơ sở pháp lý khi thay đổi tên công ty:

Theo quy định của luật doanh nghiệp 2005, các công ty đang hoạt động có quyền Thay đổi đăng ký kinh doanh bao gồm thay đổi tên công ty…. Các công ty chỉ được hoạt động với tên mới khi nhận được giấy chứng nhận thay đổi tên công ty của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp.

Quy trình thay đổi tên công ty:

  • Người thay đổi tên công ty nộp đủ hồ sơ đăng ký thay đổi tên công ty theo quy định của pháp luật tại cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền và phải chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung hồ sơ đăng ký kinh doanh.
  • Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh và cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong thời hạn quy định, nếu từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì thông báo bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp biết. Thông báo phải nêu rõ lý do và các yêu cầu sửa đổi, bổ sung.
  • Cơ quan đăng ký kinh doanh xem xét và chịu trách nhiệm về tính hợp lệ của hồ sơ khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; không được yêu cầu người thành lập doanh nghiệp nộp thêm các giấy tờ khác không quy định tại Luật doanh nghiệp.
  • Người đăng ký thay đổi tên công ty sẽ nhận giấy đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký.

Hồ sơ thay đổi tên công ty:

  • Thông báo thay đổi tên của công ty do đại diện pháp luật ký  (theo mẫu qui định).
  • Quyết định của chủ sở hữu về việc thay đổi tên do chủ sở hữu ký (có thể tham khảo mẫu)
  • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và bản chính Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế.
  • Xuất trình bản chính Giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh hoặc bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế.