Home / Tag Archives: mẫu đơn thành lập doanh nghiệp

Tag Archives: mẫu đơn thành lập doanh nghiệp

Mẫu đơn xin Thành lập công ty Cổ Phần

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————– …., ngày … tháng … năm……… GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CÔNG TY CỔ PHẦN Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố ……………. Tôi là (ghi họ tên bằng chữ in hoa): ……………………….……….. Giới tính: ……….. Chức danh: …

Read More »