Home / Tag Archives: mau thong bao

Tag Archives: mau thong bao

Mẫu thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật

văn bản luật

Trường hợp bạn muốn thay đổi  người đại diện theo pháp luật thì bạn phải gửi thông báo về việc thay đổi chức danh Người đại diện theo pháp luật về phòng đăng ký kinh doanh. Bravolaw xin giới thiệu mẫu thông báo Thay đổi người đại diện theo pháp luật như sau: CÔNG TY   …………………….. Cộng hoà xã hội …

Read More »

Mẫu quyết định thay đổi tên công ty

văn bản luật

 Công ty Cổ phần …. Số …/…/QĐ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  ————————————- …….., ngày ….  tháng …. năm ….. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG   – Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005 đã được Quốc hội thông qua ngày  29/11/2005; – Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ …

Read More »

Mẫu thông báo tạm ngừng kinh doanh

TÊN DOANH NGHIỆP ——— CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————– Số: …………. …., ngày … tháng … năm………   THÔNG BÁO V/v tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp   Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố ……………. Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):………………………………………………………………… …

Read More »