Home / Tag Archives: tam ngung kinh doanh

Tag Archives: tam ngung kinh doanh

Mẫu thông báo tạm ngừng kinh doanh

TÊN DOANH NGHIỆP ——— CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————– Số: …………. …., ngày … tháng … năm………   THÔNG BÁO V/v tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp   Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố ……………. Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):………………………………………………………………… …

Read More »