Home / Tag Archives: thanh lap cong ty 100 von nuoc ngoai

Tag Archives: thanh lap cong ty 100 von nuoc ngoai

Mẫu đơn xin thành lập công ty 100% vốn nước ngoài

văn bản luật

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   ………, ngày……tháng…….năm……   ĐƠN XIN THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP 100% VỐN NƯỚC NGOÀI   Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư  (hoặc UBND tỉnh, thành phố …. hoặc Ban quản lý KCN tỉnh, thành phố…)   – Căn cứ Luật Đầu tư …

Read More »