Home / Tag Archives: thong bao dung hoat dong chi nhanh

Tag Archives: thong bao dung hoat dong chi nhanh

Mẫu thông báo chấm dứt hoạt động chi nhánh

     TÊN DOANH NGHIỆP Số: …………… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                             ……, ngày…… tháng…… năm …… THÔNG BÁO CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố ……………. Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): …………………………………………………. Mã số doanh nghiệp/Mã số …

Read More »