Dịch vụ đào tạo ISO 9001

Tư vấn cấp chứng nhận ISO 9001

Với mong muốn góp phần giúp các Doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận nhanh chóng và ứng dụng hiệu quả các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến hiện nay trên thế giới, Bravolaw trân trọng thông báo Dịch vụ đào tạo ISO 9001 miễn phí.

Tư vấn cấp chứng nhận ISO 9001
Tư vấn cấp chứng nhận ISO 9001

Tầm quan trọng trong việc áp dụng ISO:

Với xu thế hội nhập vào nền kinh tế khu vực và thế giới, các doanh nghiệp đứng trước những cơ hội to lớn và những thách thức gay gắt. Để cạnh tranh thắng lợi, doanh nghiệp không còn cách nào khác là phải nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Năng suất và chất lượng là hai mặt của vấn đề cạnh tranh. Cải tiến chất lượng chính là con đường ngắn nhất và bền vững nhất dẫn đến việc nâng cao năng suất. Cùng với việc đầu tư chiều sâu về kỹ thuật, công nghệ; mở rộng sản xuất ; việc áp dụng thành công các thành tựu tiên tiến của khoa học quản lý trên cơ sở các tiêu chí của ISO 90001 sẽ giúp chúng ta rút ngắn dần khỏang cách với khu vực và thế giới.

Những điều kiện để áp dụng ISO 9001:

  • Lãnh đạo doanh nghiệp: cam kết của lãnh đạo đối với việc thực hiện chính sách chất lượng và việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng là điều kiện tiên quyết đối với sự thành công trong việc áp dụng và duy trì hệ thống quản lý ISO 9001
  • Yếu tố con người: sự tham gia tích cực và hiểu biết của mọi thành viên trong công ty đối với ISO 9001 và việc áp dụng giữ vai trò quyết định.
  • Trình độ công nghệ thiết bị: Trình độ công nghệ thiết bị không đóng một vai trò quan trọng trong việc áp dụng ISO 9001 vì hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 có thể áp dụng cho mọi doanh nghiệp không kể loại hình kinh doanh, lĩnh vực kinh doanh và trình độ thiết bị công nghệ. Tất nhiên đối với các doanh nghiệp mà trình độ công nghệ thiết bị hiện đại hơn thì việc áp dụng ISO 9001 sẽ được hoàn tất một cách nhanh chóng và đơn giản hơn.
  • Quy mô của doanh nghiệp: Quy mô doanh nghiệp càng lớn thì khối lượng công việc phải thực hiện trong quá trình áp dụng càng nhiều.
  • Chuyên gia tư vấn có khả năng và kinh nghiệm: Ðây không phải là một điều kiện bắt buộc nhưng nó lại đóng vai trò quan trọng đối với mức độ thành công trong việc xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 tại các tổ chức, công ty.