Dịch vụ làm bản ký cam kết ATTP theo TT17

Tại sao doanh nghiệp cần giấy phép an toàn vệ sinh thực phẩm

Hiện nay, theo thông tư 17/2018 của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn quy định về phương thức quản lý điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (ATTP) trong phạm vi quản lý của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn áp dụng cho các cơ sở dưới đây:

-Sản xuất ban đầu nhỏ lẻ

-Sản xuất kinh doanh thực phẩm không có địa điểm cố định, trừ tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên

-Cơ sở sơ chế nhỏ lẻ

-Cơ sở kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ

-Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn

Các cơ sở thuộc diện không cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm sẽ tiến hành thủ tục ký cam kết attp, các cơ sở đã ký cam kết sẽ được quản lý và kiểm tra việc thực hiện và sẽ bị xử lý nếu các cơ sở vi phạm cam kết. Cơ quan quản lý nhà nước sẽ kiểm tra đột xuất khi có sự cố về an toàn thực phẩm liên quan hoặc theo chỉ đạo của cấp quản lý.

Các cơ sở vi phạm cam kết an toàn thực phẩm sẽ bị xử lý với các hình thức sau:

– Đối với các cơ sở vi phạm cam kết lần đầu: Cơ quan được phân công quản lý nhắc nhở cơ sở tuân thủ bản cam kết.

-Đối với các cơ sở vi phạm cam kết lần thứ hai: Cơ quan được phân công quản lý công khai việc cơ sở không thực hiện đúng cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn.

– Đối với cơ sở vi phạm cam kết gây hậu quả nghiêm trọng hoặc cơ sở vi phạm cam kết từ lần thứ 3 trở đi: Tùy theo mức độ vi phạm, cơ quan được phân công quản lý kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm theo quy định pháp luật hiện hành.

Mẫu bản cam kết an toàn thực phẩm cho cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm theo TT17 như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

……, ngày … tháng … năm 20…

BẢN CAM KẾT

sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn

Kính gửi: …… (tên cơ quan quản lý)

Tôi là: ………………….,

Số chứng minh thư hoặc thẻ căn cước hoặc mã số định danh công dân: ……………………

Ngày cấp: ………………………………………………. Nơi cấp: ……………………………………………

Chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh: ……………………………………………………………………………

Địa điểm sản xuất, kinh doanh: ………………………………………………………………………………

Địa chỉ liên hệ: ……………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại: ……………………………… , Fax: ………………………….. E-mail ………………………….

Mặt hàng sản xuất, kinh doanh:

Nơi tiêu thụ sản phẩm:

Tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các yêu cầu bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật hiện hành trong:

Trồng trọt □ Chăn nuôi □
Nuôi trồng thủy sản □ Khai thác, sản xuất muối □

Thu hái, đánh bắt, khai thác nông lâm thủy sản □

Sản xuất, kinh doanh thực phẩm không có địa điểm cố định □

Sơ chế nhỏ lẻ □

Kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản nhỏ lẻ, kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn □

Nếu có vi phạm, chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Bản cam kết này được làm thành 02 bản có giá trị như nhau, cơ quan quản lý giữ 01 bản, cơ sở giữ 01 bản.

 

Xác nhận của Cơ quan tiếp nhận bản cam kết
(Ký tên, đóng dấu)

Chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh
(Ký, ghi rõ họ tên)

Quý khách có nhu cầu cần thực hiện dịch vụ ký bản cam kết an toàn thực phẩm theo thông tư 17/2018/TT-BNNPTNT vui lòng liên hệ chúng tôi:

Luật BRAVOLAW

Hotline 19006296 – 0936690123