Home / Tag Archives: bien ban dai hoi co dong

Tag Archives: bien ban dai hoi co dong

Mẫu biên bản họp đại hội cổ đông

Công ty Cổ phần …. Số 01/2009/QĐ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  ————————————- …….., ngày ….  Tháng…  năm …. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG   Hôm nay, vào lúc 9 giờ  00 ngày …/…/…., tại trụ sở Công ty Cổ phần ….., địa chỉ số ……….., …

Read More »