Home / Tag Archives: don xin thanh lap cong ty lien doanh

Tag Archives: don xin thanh lap cong ty lien doanh

Mẫu đơn xin thành lập công ty liên doanh

Mẫu Đơn xin Thành lập doanh nghiệp liên doanh CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ………, ngày……tháng…….năm…… ĐƠN XIN THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP LIÊN DOANH   Kính gửi : Bộ Kế hoạch và Đầu tư                                             (hoặc UBND tỉnh, thành phố ….                                              hoặc Ban quản lý KCNtỉnh, thành phố…) – Căn cứ Luật Đầu …

Read More »