Mẫu đơn xin thành lập công ty liên doanh

Mẫu Đơn xin Thành lập doanh nghiệp liên doanh

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………, ngày……tháng…….năm……

ĐƠN XIN THÀNH LẬP

DOANH NGHIỆP LIÊN DOANH

 

Kính gửi : Bộ Kế hoạch và Đầu tư

                                            (hoặc UBND tỉnh, thành phố ….

                                             hoặc Ban quản lý KCNtỉnh, thành phố…)

– Căn cứ Luật Đầu tư 2005;

Những người ký tên dưới đây gửi Đơn xin phép đầu tư theo hình thức doanh nghiệp liên doanh quy định tại Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư (hoặc UBND tỉnh, thành phố…. ; Ban quản lý khu công nghiệp tỉnh, thành phố ….)

 

I. CÁC BÊN LIÊN DOANH GỒM :

– Bên (các Bên) Việt Nam …

– Bên (các Bên )nước ngoài …

Xin được cấp Giấy phép đầu tư để thực hiện Hợp đồng liên doanh ký ngày … tháng… năm… với các mục tiêu hoạt động như sau:

– —————————————————————————-

 

II. CHÚNG TÔI XIN CAM KẾT :

1. Chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và sự chính xác của nội dung Đơn xin và hồ sơ kèm theo.

2. Nếu được cấp Giấy phép đầu tư sẽ chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến đầu tư nước ngoài và các quy định của Giấy phép đầu tư.

 

III. CÁC TÀI LIỆU GỬI KÈM THEO ĐƠN NÀY GỒM :

1. Hợp đồng liên doanh;

2.  Điều lệ Doanh nghiệp liên doanh;

3. Văn bản xác nhận tư cách pháp lý, tình hình tài chính của các Bên (Chứng nhận của Ngân hàng về giá trị tài khoản   hoặc báo cáo hoạt đồng tài chính trong 2 năm gần nhất);

4. Giải trình kinh tế – kỹ thuật;

5. Các hồ sơ quy định Luật đầu tư … (nếu có)

Làm tại …, ngày.. tháng…. năm…

Đại diện

Bên (Các Bên) nước ngoài

(Ký tên, chức vụ và dấu)

Đại diện

Bên (Các Bên) Việt Nam

(Ký tên, chức vụ và dấu)

Tư vấn thành lập công ty: Xem thêm  https://lamgiayphepnhanh.net/thanh-lap-cong-ty/