Home / Tag Archives: giay chung nhan dau tu

Tag Archives: giay chung nhan dau tu

Mẫu giấy chứng nhận đầu tư

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ****** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******   GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ [G-01] Số: ………/ BKH- ĐTRNN Ngày cấp: ……. tháng…… năm …….. Căn cứ Luật Đầu tư ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn cứ Nghị định 78/2006/ NĐ-CP ngày 9 …

Read More »