Home / Tag Archives: thong bao bo sung dang ky kinh doanh

Tag Archives: thong bao bo sung dang ky kinh doanh

Mẫu thông báo sửa đổi, bổ sung đăng ký kinh doanh

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH/TP… PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH ——— CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————– Số: ………………… ………, ngày … tháng … năm ….   THÔNG BÁO V/v sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp   Kính gửi: (Tên doanh nghiệp) Phòng …

Read More »