Home / Tag Archives: thong bao giai the

Tag Archives: thong bao giai the

Mẫu công văn giải thể doanh nghiệp

văn bản luật

Mẫu công văn giải thể doanh nghiệp Nộp cho Chi Cục Thuế theo Luật Doanh Nghiệp 2005 như sau: CÔNG TY ……..———– Số:     /CV/20…. V/v: Giải thể doanh nghiệp CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———–*****———                       Hà Nội, ngày       tháng       năm 20…. Kính gửi:       Chi cục thuế …

Read More »