Home / Tag Archives: van ban luat

Tag Archives: van ban luat

Mẫu thông báo tạm ngừng hoạt động kinh doanh

văn bản luật

Mẫu thông báo tạm ngừng hoạt động kinh doanh cho doanh nghiệp gặp khó khăn và muốn tạm ngừng hoạt động Phụ lục V-4   TÊN DOANH NGHIỆP ­­­­­­­­­­­­­­­_______ Số:…….. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ____________________   THÔNG BÁO TẠM NGỪNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP   Kính gửi: …

Read More »