Mẫu thông báo tạm ngừng hoạt động kinh doanh

văn bản luật
Mẫu thông báo tạm ngừng hoạt động kinh doanh cho doanh nghiệp gặp khó khăn và muốn tạm ngừng hoạt động
Phụ lục V-4

 

TÊN DOANH NGHIỆP

­­­­­­­­­­­­­­­_______

Số:……..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

____________________

 

THÔNG BÁO TẠM NGỪNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

 

Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh………………………………………
                               

1. Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:………………………………………………………………………….

Do:………………………………………………………………………………….Cấp ngày:……../………./…………..

Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại: ……………………………………. Fax: ……………………………………………………………………..

Email: ………………………………………….. Website: ……………………………………………………………….

Ngành, nghề kinh doanh:

 

STT

Tên ngành

Mã ngành (theo phân ngành kinh tế quốc dân)

 

2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa)……

……………………………………………………………………………………………………………………. Nam/Nữ:

Sinh ngày: …../……./………Dân tộc: ……………………………Quốc tịch:………………………………………

Chứng minh nhân dân số: ………………………………………………………………………………………………

Ngày cấp: ……/……./……….Cơ quan cấp: …………………………………………………………………………..

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):…………………………………………………..

Số giấy chứng thực cá nhân:……………………………………………………………………………………………

Ngày cấp:……/……./………..Cơ quan cấp:……………………………………………………………………………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Thông báo tạm ngừng hoạt động kinh doanh như sau:

 

Thời giam tạm ngừng:…………………………………………………………………………………………………….

Thời điểm bắt đầu tạm ngừng:   Ngày ………..tháng ……….. năm ………..

Thời điểm kết thúc:   Ngày ………..tháng ……….. năm ………..

Lý do tạm ngừng:…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Doanh nghiệp cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông báo này.

 

…….., ngày……. tháng……..năm………

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Kèm theo thông báo:

– …………….

– …………….

– …………….

 t-i-v--2Tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh miễn phí: click https://lamgiayphepnhanh.net/luat-doanh-nghiep/thay-doi-dang-ky-kinh-doanh-luat-doanh-nghiep/