Dịch vụ hợp quy phân bón lưu hành tại Việt Nam

Dịch vụ hợp quy phân bón

Theo quy định hiện nay, sau khi doanh nghiệp được cấp quyết định công nhận lưu hành phân bón tại Việt Nam và bắt đầu sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục hợp quy phân bón phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quản lý chất lượng phân bón theo QCVN 01-189:2019/BNNPTNT đối với các loại phân: Phân DAP, Phân urê, phân bón hỗn hợp, phân bón hữu cơ, phân bón vô cơ, phân bón sinh học, phân bón khoáng, phân lân nung chảy. Các chỉ tiêu cơ bản như độ ẩm, hàm lượng Nts, Hàm lượng P2O55hh, hàm lượng P2O5ht, hàm lượng K2Ohh, Hàm lượng Ca, hàm lượng Mg, hàm lượng S, cỡ hạt, vi sinh vật cố định nito, vi khuẩn E.coli, hàm lượng Pb, hàm lượng Cd, hàm lượng Hg, Hàm lượng As.

Tổ chức đánh giá, thử nghiệm và chứng nhận hợp quy phân bón của chúng tôi đều có phương pháp thử có độ chính xác cao và được Cục Bảo Vệ Thực Vật chỉ định.

Việc quản lý chất lượng phân bón (bao gồm sản xuất trong nước, nhập khẩu, lưu thông trên thị trường) phải tuân thủ các quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa và pháp luật về quản lý phân bón; đảm bảo minh bạch, khách quan, không phân biệt đối xử về xuất xứ hàng hóa và tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến chất lượng sản phẩm, hàng hóa, phù hợp với thông lệ quốc tế, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân sản xuất, buôn bán và người tiêu dùng.

Phân bón nhập khẩu phải được kiểm tra nhà nước về chất lượng trước khi thông quan và phải tuân theo các quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa, pháp luật về quản lý phân bón.

Việc chứng nhận hợp quy đối với phân bón được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31 tháng 3 năm 2017 về sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

Hiệu lực của Giấy chứng nhận hợp quy theo phương thức này là 3 năm và thực hiện đánh giám sát theo tần suất tối đa 12 tháng một lần. Đánh giá giám sát và đánh giá lại phải lấy mẫu toàn bộ phân bón đã chứng nhận hợp quy và thử nghiệm 100% chỉ tiêu chất lượng, yếu tố hạn chế trong Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam và yếu tố hạn chế theo quy định.

Dịch vụ hợp quy phân bón của BRAVOLAW thực hiện với đầy đủ các bước tư vấn, chuẩn bị hồ sơ, thử nghiệm, đánh giá, cấp chứng nhận hợp quy cho khách hàng:

-Soạn bản tiêu chuẩn cơ sở cho sản phẩm

-Thực hiện ký kết hợp đồng với phòng thử nghiệm được cục bảo vệ thực vật chỉ định

-Bằng cấp chuyên môn liên quan

-Chuẩn bị cho khách hàng các hồ sơ của doanh nghiệp như: Đăng ký kinh doanh, giấy cơ sở đủ điều kiện sản xuất phân bón, Quyết định lưu hành, bao bì sản phẩm, kết quả phân tích sản phẩm, các chứng nhận ISO, hiệu chuẩn thiết bị.

Dịch vụ hợp quy phân bón lưu hành tại Việt Nam cho các loại phân bón sản xuất trong nước và nhập khẩu, quý khách có nhu cầu sử dụng dịch vụ vui lòng liên hệ:

LUẬT BRAVOLAW

Hotline: 19006296 – 09199791169