Mẫu biên bản họp công ty TNHH

CÔNG TY …………………….CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
—————-
Số:            /BB –
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——— ***** ——–

BIÊN BẢN HỌP CÔNG TY ……………

(V/v …………. )

Hôm nay, vào lúc …..giờ, ngày ………………..tại Công ty ………………………………………………………………
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số ……………………………………………………………………………………………….
Do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư …………….. cấp ngày ……………………………………………
Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………………………………………………………………………………….
Công ty tiến hành họp …………………
Nội dung, chương trình họp: …………………………………………………………………………………………………………………
Thành phần tham dự: ………………………………………………………………………………………………………………………….
Chủ toạ: ………………………….. Thư ký: ……………………………………………………………………………………………………
Diễn biến cuộc họp: …………………………………………………………………………………………………………………………….
Các quyết định được thông qua: ……………………………………………………………………………………………………………
Biểu quyết:
–          Số phiếu tán thành: ……………….% số phiếu
–          Số phiếu không tán thành: ……………. phiếu
Cuộc họp kết thúc lúc ………….h cùng ngày, nội dung thảo luận tại cuộc họp đã được các thành viên dự họp thông qua và cùng ký vào biên bản.
Biên bản được các thành viên nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.
Chữ ký của các thành viên