Tag: Đối tượng phải xin giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ