Home / VB Pháp Luật

VB Pháp Luật

Những thông tin liên quan đến các nghị định nghị quyết, điều khoản liên quan đến dịch vụ của công ty

Vì sao phải công bố mỹ phẩm

Các loại mỹ phẩm phải công bố

Công bố mỹ phẩm là việc làm cần thiết và bắt buộc trước khi đưa ra sản phẩm mỹ phẩm vào lưu hành trên thị trường. Nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm trước khi đến tay người tiêu dùng, là cơ sở pháp lí quan trọng để xác định trách nhiệm của đơn vị sản xuất, kinh doanh khi …

Read More »

Mẫu công văn xin cấp lại con dấu bị mất

văn bản luật

Con dấu đi liên với sự tồn tại của Doanh Nghiệp. Chúng tôi xin cung cấp mẫu công văn Đề Nghị Cấp Lại Con Dấu nộp tại CS QLHC Về TTXH-CA tỉnh, thành phố như sau: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập-Tự Do-Hạnh Phúc CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI V/v mất…………………………….. Kính gửi: Phòng CS …

Read More »

Mẫu công văn giải thể doanh nghiệp

văn bản luật

Mẫu công văn giải thể doanh nghiệp Nộp cho Chi Cục Thuế theo Luật Doanh Nghiệp 2005 như sau: CÔNG TY ……..———– Số:     /CV/20…. V/v: Giải thể doanh nghiệp CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———–*****———                       Hà Nội, ngày       tháng       năm 20…. Kính gửi:       Chi cục thuế …

Read More »

Mẫu đơn xin cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ rượu

văn bản luật

Mẫu đơn xin cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ rượu tại Phòng Công Thương UBND cấp quận( huyện ) như sau: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————————————— …………., ngày…… tháng……. năm…………   ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH BÁN LẺ (HOẶC ĐẠI LÝ BÁN LẺ) RƯỢU …

Read More »

Mẫu đơn xin cấp giấy phép kinh doanh Karaoke

văn bản luật

Bạn đang có nhu cầu xin giấy phép kinh doanh Karaoke chúng tôi xin giới thiệu Mẫu đơn xin giấy phép kinh doanh Karaoke như sau: Mẫu 5 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                                   …………, ngày       tháng       năm ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH KARAOKE        …

Read More »

Mẫu thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật

văn bản luật

Trường hợp bạn muốn thay đổi  người đại diện theo pháp luật thì bạn phải gửi thông báo về việc thay đổi chức danh Người đại diện theo pháp luật về phòng đăng ký kinh doanh. Bravolaw xin giới thiệu mẫu thông báo Thay đổi người đại diện theo pháp luật như sau: CÔNG TY   …………………….. Cộng hoà xã hội …

Read More »

Mẫu quyết định thay đổi tên công ty

văn bản luật

 Công ty Cổ phần …. Số …/…/QĐ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  ————————————- …….., ngày ….  tháng …. năm ….. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG   – Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005 đã được Quốc hội thông qua ngày  29/11/2005; – Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ …

Read More »

Mẫu thông báo tạm ngừng hoạt động kinh doanh

văn bản luật

Mẫu thông báo tạm ngừng hoạt động kinh doanh cho doanh nghiệp gặp khó khăn và muốn tạm ngừng hoạt động Phụ lục V-4   TÊN DOANH NGHIỆP ­­­­­­­­­­­­­­­_______ Số:…….. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ____________________   THÔNG BÁO TẠM NGỪNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP   Kính gửi: …

Read More »

Mẫu biên bản họp hội đồng quản trị

văn bản luật

  CÔNG TY CỔ PHẦN…  —————–     Số: 19 – BB/CP… CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——–o0o——– Địa danh, ngày ….tháng … năm ….                                      BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ……..  ( V/v ………………..)   Tại trụ sở: CÔNG TY CỔ …

Read More »

Mẫu biên bản họp hội đồng thành viên công ty tnhh 2 thành viên trở lên

văn bản luật

 Bravolaw chuyên tư vấn thành lập công ty, thay đổi đăng ký kinh doanh, Chúng tôi xin giới thiệu mẫu biên bản họp hội đồng thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên như sau: CÔNG TY TNHH ……. ——————— Số:………….. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập- Tự do- Hạnh phúc —————————— ……, ngày     tháng …

Read More »