Home / Dịch Vụ Khác / Mẫu đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Mẫu đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Mẫu đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

                                    (Kèm theo Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ)

Mẫu số 01

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

…………, ngày …. tháng …. năm 20….

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Kính gửi: ……………………………………………….

Họ và tên chủ cơ sở: ……………………………………………………………………………………………….

Tên cơ sở sản xuất đề nghị cấp Giấy chứng nhận: …………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ cơ sở sản xuất: …………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại: …………………………….Fax: ……………………………………………………………………..

Đề nghị được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho sản xuất (loại thực phẩm và dạng sản phẩm…): ……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………

 

CHỦ CƠ SỞ
(Ký, ghi rõ họ tên)

Xem thêm:  Tư vấn hồ sơ, thủ tục cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện VSATTP đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ ăn uống

Check Also

Tổng đài tư vấn luật doanh nghiệp 19006296

Tư vấn công bố hợp quy các thiết bị điện gia dụng

Một số thiết bị điện, điện tử gia dụng thuộc danh mục bắt buộc phải …