Home / VB Pháp Luật / Mẫu đăng ký Luật Doanh Nghiệp (page 2)

Mẫu đăng ký Luật Doanh Nghiệp

Mẫu đơn đăng ký luật doanh nghiệp thay đổi đăng ký kinh doanh

Mẫu thông báo tạm ngừng kinh doanh

TÊN DOANH NGHIỆP ——— CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————– Số: …………. …., ngày … tháng … năm………   THÔNG BÁO V/v tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp   Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố ……………. Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):………………………………………………………………… …

Read More »

Mẫu giấy chứng nhận đầu tư

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ****** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******   GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ [G-01] Số: ………/ BKH- ĐTRNN Ngày cấp: ……. tháng…… năm …….. Căn cứ Luật Đầu tư ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn cứ Nghị định 78/2006/ NĐ-CP ngày 9 …

Read More »

Mẫu biên bản họp đại hội cổ đông

Công ty Cổ phần …. Số 01/2009/QĐ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  ————————————- …….., ngày ….  Tháng…  năm …. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG   Hôm nay, vào lúc 9 giờ  00 ngày …/…/…., tại trụ sở Công ty Cổ phần ….., địa chỉ số ……….., …

Read More »

Mẫu đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

mẫu đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM      Độc lập-Tự do-Hạnh Phúc ——————            BẢN ĐĂNG KÝ CHUYỂN  ĐỔI LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP Kính Gửi: Nhà đầu tư: Đang thực hiện dự án đầu tư ……..theo giấy   phép đầu tư (số, ngày, nơi cấp). Đăng ký lại doanh nghiệp và dự án đầu tư với nội dung sau:   …

Read More »