Mẫu đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

mẫu đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     Độc lập-Tự do-Hạnh Phúc

——————

           BẢN ĐĂNG KÝ CHUYỂN  ĐỔI LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP

Kính Gửi:

Nhà đầu tư:

Đang thực hiện dự án đầu tư ……..theo giấy   phép đầu tư (số, ngày, nơi cấp).

Đăng ký lại doanh nghiệp và dự án đầu tư với nội dung sau:

  (Ghi các nội dung liên quan quy định tại giáy phép đầu tư , các giấy phép điều chỉnh đã cấp hoặc các đề nghị điều chỉnh , bổ sung nếu có trong các thư mục dưới đây)

I. Nội dung đăng ký doanh nghiệp

1. Tên doanh nghiệp:

2. Địa chỉ trụ sở chính:

Chi nhánh/ Văn phòng (nếu có)

3. Loại hình doanh nghiệp:

4. Người đại diện theo pháp Luật của doanh nghiệp:

5. Ngành nghề  kinh doanh:

6.Vốn của doanh nghiệp:

7. Vốn pháp định:

II. Nội dung dự án:

  1. Tên dự án đầu tư:
  2. Địa điểm  thực hiện dự án:            ;Diện  tích  đất sử dụng:
  3. Mục Tiêu và quy mô của dự án:
  4. Vốn đầu tư thực hiện dự án:

Trong đó :Vốn góp để thực hiện dự án

  1. Thời hạn hoạt động:
  2. Tiến độ dự án:
  3. Kiến Nghị ưu đãi đầu tư:

III. Nhà đầu tư cam kết:

  1. Về tính chính xác của nội dung hồ sơ đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.
  2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp Luật Việt nam và các quy định của  giấy chứng nhận Đầu tư.

                                                                  …………., Ngày ……. Tháng……năm ……

                                                                                        NHÀ ĐẦU TƯ

Xem thêm Tư vấn chuyển đổi loại hình doanh nghiệp: https://lamgiayphepnhanh.net/thay-doi-loai-hinh-doanh-nghiep/