Mẫu đơn xin thành lập công ty hợp danh

văn bản luật

Mẫu MĐ-5

                                      CỘNG HÒA XÁ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                             Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

—————————–

                              ĐƠN ĐĂNG KÝ KINH DOANH CÔNG TY HỢP DANH

 

       Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh –  Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội

 

Tôi là: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa)  …………………………………………… Nam/Nữ

Chức danh: ………………………………………………………………………………………………….

Sinh ngày: ………/………./………………..   Dân tộc:………………………..  Quốc tịch: ……..

Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số: …………………….. …. …. …. …. …. …. …. .

Ngày cấp: ………../…. …./. ………….. Nơi cấp: ………………… …. …. …. …. …. …. …. ….

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú ……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại:………………………………………….. …. Fax………………………………………………

Email:……………………………………………. ………..Website:………………………………………

Đại diện theo pháp luật của công ty

 

                      Đăng ký kinh doanh công ty hợp danh với nội dung sau:

 

1. Tên công ty: (ghi bằng chữ in hoa)…………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………..

Tên giao dịch: …………………………………………………………………………….. ….. ….. ….. ..

Tên viết tắt: ……………………………………………………………………………………………………

2. Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại: ….. ……………………………..  Fax: …………………………………………………………

Email:……………………………………………. ………..Website:………………………………………..

3. Ngành, nghề kinh doanh ……………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………

4. Vốn điều lệ: ………………………………………………………………………………………………..

– Tổng số: ……………………………………………………………………………………………………….

– Phần vốn góp của mỗi thành viên được liệt kê tại Danh sách thành viên.

 

5. Tên, địa chỉ chi nhánh:

………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………….. .

 

6. Tên, địa chỉ văn phòng đại diện:

……………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………….

 

Tôi và các thành viên cam kết:

– Không thuộc diện quy định tại Điều 9 và Điều 10 của Luật Doanh nghiệp; Không đồng thời là thành viên hợp danh của công ty hợp danh khác, không là chủ doanh nghiệp tư nhân, không là chủ hộ kinh doanh cá thể;

– Trụ sở chính thuộc quyền sở hữu/ quyền sử dụng hợp pháp của công ty;

– Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đăng ký kinh doanh.

 

              Các thành viên hợp danh                                ….., ngày…….tháng..…năm…..

       (Ký và ghi rõ họ tên từng thành viên)                           (Ký và ghi rõ họ tên)

 

             

Kèm theo đơn:

–          ………………………………

–          ……………………………..

–          ………………………………

Xem thêm: Tư vấn thành lập công ty https://lamgiayphepnhanh.net/thanh-lap-cong-ty/dich-vu-tu-van-thanh-lap-cong-ty/