Home / VB Pháp Luật / Mẫu đăng ký thành lập công ty

Mẫu đăng ký thành lập công ty

Mẫu đơn đăng ký thành lập công ty, thành lập doanh nghiệp

Mẫu đơn xin thành lập công ty 100% vốn nước ngoài

văn bản luật

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   ………, ngày……tháng…….năm……   ĐƠN XIN THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP 100% VỐN NƯỚC NGOÀI   Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư  (hoặc UBND tỉnh, thành phố …. hoặc Ban quản lý KCN tỉnh, thành phố…)   – Căn cứ Luật Đầu tư …

Read More »

Mẫu đơn xin thành lập công ty hợp danh

văn bản luật

Mẫu MĐ-5                                       CỘNG HÒA XÁ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                              Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc —————————–                               ĐƠN ĐĂNG KÝ KINH DOANH CÔNG TY HỢP DANH          Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh –  Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội   Tôi là: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa)  …

Read More »

Mẫu đơn xin thành lập công ty TNHH 1 thành viên

văn bản luật

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———————— GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ KINH DOANH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh………………………………………….   Tôi là: (ghi rõ họ tên  bằng chữ in hoa)  ……………………………………….. Nam/Nữ: …………………. Chức danh: ………………………………………………………………………………………………….. Sinh ngày: …../……./………Dân …

Read More »

Mẫu đơn xin thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên

văn bản luật

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————– …., ngày … tháng … năm……… GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố ……………. Tôi là (ghi họ tên bằng chữ in hoa): ……………………….……….. Giới …

Read More »

Mẫu đơn xin Thành lập công ty Cổ Phần

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————– …., ngày … tháng … năm……… GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CÔNG TY CỔ PHẦN Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố ……………. Tôi là (ghi họ tên bằng chữ in hoa): ……………………….……….. Giới tính: ……….. Chức danh: …

Read More »

Mẫu đơn xin thành lập công ty liên doanh

Mẫu Đơn xin Thành lập doanh nghiệp liên doanh CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ………, ngày……tháng…….năm…… ĐƠN XIN THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP LIÊN DOANH   Kính gửi : Bộ Kế hoạch và Đầu tư                                             (hoặc UBND tỉnh, thành phố ….                                              hoặc Ban quản lý KCNtỉnh, thành phố…) – Căn cứ Luật Đầu …

Read More »