Thay đổi thành viên hội đồng quản trị

thay doi thanh vien hoi dong quan tri

Thủ tục thay đổi thành viên hội đồng quản trị Công ty được quy định rất chi tiết trong Luật Doanh Nghiệp 2005. Vậy thủ tục, hồ sơ, quy trình thay đổi thành viên hội đồng quản trị như thế nào Bravolaw xin tư vấn cho Quý Khách như sau:

Hội đồng quản trị là gì?

Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
Chỉ trong cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần mới có Hội đồng Quản trị. Trong công ty cổ phần thì Đại hội cổ đông là cơ quan quyết định cao nhất của công ty, tiếp đến mới là Hội đồng Quản trị.

Cơ sở pháp lý khi thay đổi thành viên hội đồng quản trị:

Thủ tục thay đối, chấm dứt tư cách thành viên hội đồng quản trị được tổ chức quy trình chặt chẽ theo quy định pháp luật doanh nghiệp

Hồ sơ thay đổi thành viên hội đồng quản trị:

  • Văn bản của HĐQT đề nghị thay đổi các chức danh Chủ tịch HĐQT, các thành viên khác trong HĐQT, Trưởng ban kiểm soát, các thành viên trong Ban kiểm soát và Giám đốc; văn bản đề nghị phải giải thích lý do thay đổi
  • Biên bản họp HĐQT hoặc ban kiểm soát về thay đổi các chức danh Chủ tịch HĐQT, các thành viên khác trong HĐQT,
  • Trưởng ban kiểm soát, các thành viên khác trong Ban kiểm soát và Giám đốc
  • Bản chính đơn xin từ chức hoặc đơn xin thay thế người đại diện của pháp nhân
  • Danh sách trích ngang của những người dự kiến bố trí vào các chức danh thay đổi .

Khách hàng đăng ký Thay đổi thành viên hội đồng quản trị, thay đổi đăng ký kinh doanh tại Bravolaw sẽ được hưởng một số dịch vụ ưu đãi như tư vấn miễn phí về thủ tục, soạn thảo hồ sơ pháp lý……..