Home / VB Pháp Luật / Mẫu đăng ký Luật Doanh Nghiệp

Mẫu đăng ký Luật Doanh Nghiệp

Mẫu đơn đăng ký luật doanh nghiệp thay đổi đăng ký kinh doanh

Vì sao phải công bố mỹ phẩm

Các loại mỹ phẩm phải công bố

Công bố mỹ phẩm là việc làm cần thiết và bắt buộc trước khi đưa ra sản phẩm mỹ phẩm vào lưu hành trên thị trường. Nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm trước khi đến tay người tiêu dùng, là cơ sở pháp lí quan trọng để xác định trách nhiệm của đơn vị sản xuất, kinh doanh khi …

Read More »

Mẫu công văn giải thể doanh nghiệp

văn bản luật

Mẫu công văn giải thể doanh nghiệp Nộp cho Chi Cục Thuế theo Luật Doanh Nghiệp 2005 như sau: CÔNG TY ……..———– Số:     /CV/20…. V/v: Giải thể doanh nghiệp CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———–*****———                       Hà Nội, ngày       tháng       năm 20…. Kính gửi:       Chi cục thuế …

Read More »

Mẫu thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật

văn bản luật

Trường hợp bạn muốn thay đổi  người đại diện theo pháp luật thì bạn phải gửi thông báo về việc thay đổi chức danh Người đại diện theo pháp luật về phòng đăng ký kinh doanh. Bravolaw xin giới thiệu mẫu thông báo Thay đổi người đại diện theo pháp luật như sau: CÔNG TY   …………………….. Cộng hoà xã hội …

Read More »

Mẫu quyết định thay đổi tên công ty

văn bản luật

 Công ty Cổ phần …. Số …/…/QĐ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  ————————————- …….., ngày ….  tháng …. năm ….. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG   – Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005 đã được Quốc hội thông qua ngày  29/11/2005; – Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ …

Read More »

Mẫu thông báo tạm ngừng hoạt động kinh doanh

văn bản luật

Mẫu thông báo tạm ngừng hoạt động kinh doanh cho doanh nghiệp gặp khó khăn và muốn tạm ngừng hoạt động Phụ lục V-4   TÊN DOANH NGHIỆP ­­­­­­­­­­­­­­­_______ Số:…….. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ____________________   THÔNG BÁO TẠM NGỪNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP   Kính gửi: …

Read More »

Mẫu biên bản họp hội đồng quản trị

văn bản luật

  CÔNG TY CỔ PHẦN…  —————–     Số: 19 – BB/CP… CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——–o0o——– Địa danh, ngày ….tháng … năm ….                                      BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ……..  ( V/v ………………..)   Tại trụ sở: CÔNG TY CỔ …

Read More »

Mẫu biên bản họp hội đồng thành viên công ty tnhh 2 thành viên trở lên

văn bản luật

 Bravolaw chuyên tư vấn thành lập công ty, thay đổi đăng ký kinh doanh, Chúng tôi xin giới thiệu mẫu biên bản họp hội đồng thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên như sau: CÔNG TY TNHH ……. ——————— Số:………….. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập- Tự do- Hạnh phúc —————————— ……, ngày     tháng …

Read More »

Mẫu thay đổi nội dung đăng ký Doanh Nghiệp

  TÊN DOANH NGHIỆP ——— CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————– Số: …………. …., ngày … tháng … năm………   THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP   Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố ……………. Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in …

Read More »

Mẫu thông báo chấm dứt hoạt động chi nhánh

     TÊN DOANH NGHIỆP Số: …………… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                             ……, ngày…… tháng…… năm …… THÔNG BÁO CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố ……………. Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): …………………………………………………. Mã số doanh nghiệp/Mã số …

Read More »

Mẫu thông báo sửa đổi, bổ sung đăng ký kinh doanh

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH/TP… PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH ——— CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————– Số: ………………… ………, ngày … tháng … năm ….   THÔNG BÁO V/v sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp   Kính gửi: (Tên doanh nghiệp) Phòng …

Read More »