Mẫu phiếu Công bố mỹ phẩm

PHIẾU CÔNG BỐ SẢN PHẨM MỸ PHẨM

TEMPLATE FOR NOTIFICATION OF COSMETIC PRODUCT

 

(Đánh dấu vào ô thích hợp (Tick where applicable)

 

THÔNG TIN SẢN PHẨM

 PARTICULARS OF PRODUCT

 

1. Tên nhãn hàng và tên Sản phẩm (Name of brand & product):

 

1.1. Nhãn hàng (Brand)

 

                                                     
                                                     
                                                     

 

1.2. Tên sản phẩm (Product Name)

 

                                                     
                                                     
                                                     

 

1.3. Danh sách các dạng hoặc màu (List of Variants or Shade). Tên (Names)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

2. Dạng sản phẩm (Product type(s))

 

Kem, nhũ tương, sữa, gel hoặc dầu
dùng trên da (tay, mặt, chân, ….)

Creams, emulsions, lotions, gels
and oils for skin (hands, face, feet, etc.)

Mặt nạ (chỉ trừ sản phẩm làm bong
da nguồn gốc hoá học)

Face masks (with the exception of
chemical peeling products)

Các chất phủ màu (lỏng, nhão,
bột)
Tinted bases (liquids, pastes, powders)

Các phấn trang điểm, phấn dùng sau
khi tắm, bột vệ sinh, ….

Make-up powders, after-bath
powder, hygienic powders, etc.

Xà phòng tắm, xà phòng khử
mùi,…..
Toilet soaps, deodorant soaps, etc

Nước hoa, nước thơm dùng vệ
sinh,….
Perfumes, toilet waters and eau de Cologne

Các sản phẩm để tắm hoặc gội
(muối, xà phòng, dầu, gel,….)

Bath or shower preparations
(salts, foams, oils. gels, etc.)

Sản phẩm tẩy lông

Depilatories

Chất khử mùi và chống
mùi.

Deodorants and
anti-perspirants

Các sản phẩm chăm sóc
tóc

– Hair care products

– nhuộm và tẩy tóc

– hair tints and bleaches

– thuốc uốn tóc, duỗi tóc, giữ nếp tóc

– products for waving, straightening and fixing,

– các sản phẩm định dạng tóc

– setting products,

-các sản phẩm làm sạch (sữa, bột, dầu gội)

– cleansing products (lotions, powders, shampoos),

– Sản phẩm cung cấp chất dinh dưỡng cho tóc (sữa, kem, dầu),

– conditioning products (lotions, creams, oils),

– các sản phẩm tạo kiểu tóc (sữa, keo xịt tóc, sáp)

– hairdressing products (lotions, lacquers, brilliantines)

Sản phẩm dùng cạo râu (kem, xà
phòng, sữa,….)

Shaving product (creams, foams,
lotions, etc.)

Các sản phẩm trang điểm và tẩy
trang dùng cho mặt và mắt

Products for making-up and
removing make-up from the face and the eyes

Các sản phẩm dùng cho
môi

Products intended for application
to the lips

Các sản phẩm để chăm sóc răng và
miệng

Products for care of the teeth and
the mouth

Các sản phẩm dùng để chăm sóc và
tô điểm cho móng tay, móng chân.

Products for nail care and
make-up

Các sản phẩm dùng để vệ sinh bên
ngoài

Products for external intimate
hygiene

Các sản phẩm chống nắng

Sunbathing products

Sản phẩm làm sạm da mà không cần
tắm nắng.

Products for tanning without
sun.

Sản phẩm làm trắng da

Skin whitening products

Sản phẩm chống nhăn da

Anti-wrinkle products

Sản phẩm
khác (đề nghị ghi rõ)

Others
(please specify)

3. Mục đích sử dụng (Intended use)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

4. Dạng trình bày (Product presentation(s))

Dạng đơn lẻ (Single
product)

Một nhóm các màu (A range of
colours)

Bảng các màu trong một dạng sản
phẩm (Palette(s) in a range of one product type)

Các sản phẩm phối hợp trong một bộ
sản phẩm (Combination products in a single kit)

Các dạng khác (đề nghị ghi rõ).
Others (please specify)

                                               

1 THÔNG TIN VỀ NHÀ SẢN XUẤT/ ĐÓNG GÓI

(Đề nghị đính kèm danh sách riêng nếu như có nhiều hơn một công ty sản xuất/ đóng gói)

 

1 PARTICULARS OF MANUFACTURER (S)/ASSEMBLER(S)

(Please attach in a separate sheet if there are more than one manufacturer/assembler)

 

5. Tên nhà sản xuất (Name of manufacturer):

 

                                                     

 

        Địa chỉ nhà sản xuất (Nước sản xuất) (Address of manufacturer (state country)):

 

                                                     
                                                     
                                                     
Country                                        

 

Tel:                                 Fax:                            
                                                           

 

6. Tên công ty đóng gói (đề nghị đánh dấu vào mục thích hợp. Có thể đánh dấu nhiều hơn 1 ô (Name of assembler (Please tick accordingly. May tick more than one box)):

 

Primary
Secondary
assembler                                          assembler

Đóng gói chính
Đóng gói thứ cấp
           

                                                     

 

                    Địa chỉ của công ty đóng gói (Address of assembler (state country)):

 

                                                     
                                                     
                                                     
Country                                        

 

Tel:                                     Fax:                              

 

THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CHỊU TRÁCH NHIỆM

ĐƯA SẢN PHẨM MỸ PHẨM RA THỊ TRƯỜNG

PARTICULARS OF LOCAL COMPANY RESPONSIBLE FOR PLACING THE COSMETIC PRODUCT IN THE MARKET

 

7. Tên công ty (Name of company):

 

                                                     
                                                     

                   

Địa chỉ công ty (Address of company):

           

                                                     
                                                     
                                                     
                                                     

 

Tel:                                     Fax:                              

 

Business Registration Number/License to Operate Number (if applicable, submit a copy of the Business Registration Certificate):

Số giấy phép kinh doanh/Số giấy phép hoạt động (nếu có thể, nộp bản sao của giấy phép kinh doanh)

                               

 

 

 

THÔNG TIN VỀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN CHO CÔNG TY TẠI ĐỊA PHƯƠNG PARTICULARS OF PERSON REPRESENTING THE LOCAL COMPANY

 

8. Họ và tên (Name of person):

 

                                                     

 

Tel:                                 Email:                                

 

Chức vụ ở công ty (Designation in the company):

       

                                                     

 

        Ghi chú: Nếu công ty công bố là công ty được uỷ quyền bởi chủ sở hữu sản phẩm thì phải trình thư uỷ quyền và bất kỳ các thông tin khác có liên quan khi được yêu cầu bởi cơ quan quản lý.

Note: If the applicant is a service provider authorised by the company, he is required to provide a letter of authorisation or any additional particulars as required by the regulatory authority.

 

THÔNG TIN VỀ CÔNG TY NHẬP KHẨU

PARTICULARS OF IMPORTER

 

9. Tên công ty nhập khẩu/ Name of Importer:

 

                                                     
                                                     

 

Địa chỉ công ty nhập khẩu/ Address of importer:

           

                                                     
                                                     
                                                     
                                                     

 

Tel:                                 Fax:                              

 

DANH SÁCH THÀNH PHẦN

 PRODUCT INGREDIENT LIST

 

10. Đề nghị kiểm tra ô sau đây (Please check the following boxes)

Tôi đã kiểm tra bản sửa đổi từ
phụ lục II đến phụ lục VII của danh mục các thành phần mỹ phẩm ASEAN như được công bố trên bản sửa đổi gần đây nhất của Hiệp định mỹ phẩm ASEAN. Tôi xin xác nhận rằng sản phẩm được đề cập đến trong bản công bố này không chứa bất cứ một thành phần bị cấm nào và cũng tuân thủ với danh mục hạn chế và các điều kiện qui định trong các phụ lục.

I have examined the latest revisions of the Annexes II to VII of the ASEAN Cosmetic Ingredient Listing as published in the latest amendment of the ASEAN Cosmetic Directive and confirmed that the product in this notification does not contain any prohibited substances and is in compliance with the restrictions and conditions stipulated in the Annexes.

 

Tôi đảm nhận trách nhiệm trả lời
và hợp tác toàn diện với cơ quan có thẩm quyền về bất kỳ hoạt động kiểm soát sau khi bán hàng khi có yêu cầu bởi cơ quan có thẩm quyền.

I undertake to respond to and cooperate fully with the regulatory authority with regard to any subsequent post-marketing activity initiated by the authority.

Danh sách thành phần đầy đủ (product full ingredient list)

Yêu cầu ghi đầy đủ danh sách thành
phần và tỉ lệ phần trăm của tất cả các thành phần trong công thức sản phẩm mỹ phẩm – The list and percentage of all ingredients)

 

No

Tên đầy đủ thành phần (tên danh pháp quốc tế hoặc sử dụng tên khoa học chuẩn đã được công nhận)Full Ingredient name (use INCI or approved nomenclature in standard references)

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 
 
 
 
 

 

Cam kết (DECLARATION)

 

1. Thay mặt cho công ty, tôi xin cam kết sản phẩm đ­ợc đề cập trong đơn công bố này đạt được tất cả các yêu cầu trong Hướng dẫn Mỹ phẩm ASEAN và các phụ lục của nó.

I hereby declare on behalf of my company that the product in the notification meets all the requirements of the ASEAN Cosmetic Directive, its Annexes and Appendices.

 

2. Tôi xin chịu trách nhiệm tuân thủ các điều khoản sau đây (I undertake to abide by the following conditions):

i. Đảm bảo có sẵn để cung cấp các thông tin kỹ thuật và tính an toàn khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu và có đầy đủ hồ sơ về các sản phẩm đã đ­ợc phân phối để báo cáo trong trường hợp sản phẩm phải thu hồi.

Ensure that the product’s technical and safety information is made readily available to the regulatory authority concerned (“the Authority”) and to keep records of the distribution of the products for product recall purposes;

ii. Phải thông báo ngay cho cơ quan có thẩm quyền về các tác dụng phụ nghiêm trọng gây chết người hoặc đe doạ tính mạng của sản phẩm bằng điện thoại, fax, thư điện tử hoặc văn bản trước 7 ngày kể từ ngày biết thông tin.

Notify the Authority of fatal or life threatening serious adverse event as soon as possible by telephone, facsimile transmission, email or in writing, and in any case, no later than 7 calendar days after first knowledge;

iii. Phải hoàn thành báo cáo tác dụng phụ của sản phẩm (theo mẫu quy định) trong vòng 8 ngày làm việc kể từ ngày thông báo cho cơ quan có thẩm quyền về những tác dụng phụ nghiêm trọng nh­ đã nêu trong mục 2ii nói trên và cung cấp bất cứ thông tin nào theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Complete the Adverse Cosmetic Event Report Form within 8 calendar days from the date of my notification to the Authority in para 2ii. above, and to provide any other information as may be requested by the Authority;

iv. Thông báo ngay cho cơ quan có thẩm quyền về các phản ứng phụ nghiêm trọng nhưng không gây chết người hoặc đe doạ đến tính mạng của sản phẩm và trong bất cứ trường hợp nào, việc báo cáo (sử dụng mẫu báo cáo) về tác dụng phụ phải được tiến hành trước 15 ngày kể từ ngày biết về tác dụng dụng phụ này.

Report to the Authority of all other serious adverse events that are not fatal or life threatening as soon as possible, and in any case, no later than 15 calendar days after first knowledge, using the Adverse Cosmetic Event Report Form;

v. Công bố với cơ quan có thẩm quyền khi có bất cứ sự thay đổi nào trong bản công bố này.

Notify the Authority of any change in the particulars submitted in this notification;

3. Tôi xin cam đoan rằng những thông tin được đưa ra trong bản công bố này là đúng sự thật. Tất cả các tài liệu, các thông tin liên quan đến nội dung công bố sẽ đ­ợc cung cấp và các tài liệu đính kèm là bản hợp pháp hoặc sao y bản chính.

I declare that the particulars given in this notification are true, all data, and information of relevance in relation to the notification have been supplied and that the documents enclosed are authentic or true copies.

 

4. Tôi hiểu rằng tôi sẽ có trách nhiệm để đảm bảo tất cả các lô sản phẩm của chúng tôi đều đáp ứng các yêu cầu pháp luật, và tuân thủ tất cả tiêu chuẩn và chỉ tiêu sản phẩm đã đ­ợc công bố với cơ quan có thẩm quyền.

I understand that I shall be responsible for ensuring that each consignment of my product continues to meet all the legal requirements, and conforms to all the standards and specifications of the product that I have declared to the Authority.

 

5. Tôi hiểu rằng trong trường hợp có tranh chấp pháp luật, tôi không được quyền sử dụng bản công bố chất lượng sản phẩm đã được cơ quan có thẩm quyền chấp nhận nếu phẩm của chúng tôi không đạt được các yêu cầu về tiêu chuẩn, chỉ tiêu mà chúng tôi đã công bố.

I understand that I cannot place reliance on the acceptance of my product notification by the authority in any legal proceedings concerning my product, in the event that my product has failed to conform to any of the standards or specifications that I had previously declared to the Authority.

 

_______________________________________________

Tên và chữ ký của người đại diện cho công ty tại địa phương

[Name and Signature of person representing the local company]

 

 

 

 

 

 

______________                                                                    __________________

Dấu của công ty

[Company stamp]                                                                            Ngày [Date

Xem thêm: Tư vấn Công bố mỹ phẩm tại đây: https://lamgiayphepnhanh.net/cong-bo-tieu-chuan-chat-luong/cong-bo-my-pham/