Thay đổi địa chỉ Công Ty

thay đổi địa chỉ công ty

Công Ty của bạn thay đổi địa chỉ, bạn đang boăn khoăn về các thủ tục pháp lý khi Thay đổi địa chỉ Công ty. Bravolaw, Công ty Luật hàng đầu chuyên tư vấn Thay đổi đăng ký kinh doanh cho hàng ngàn doanh nghiệp sẽ tư vấn cho Quý khách.

Hồ sơ xin Thay đổi địa chỉ Công ty:

Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty
Biên bản họp về việc thay địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp:

  • Hội đồng thành viên (đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên)
  • Đại hội đồng cổ đông (đối với công ty cổ phần)
  • Các thành viên hợp danh (đối với công ty hợp danh)

Quyết định về việc thay đổi trụ sở công ty của doanh nghiệp:

  • Hội đồng thành viên (đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên)
  • Chủ sở hữu công ty (đối với công ty TNHH 1 thành viên)
  • Đại hội đồng cổ đông (đối với công ty cổ phần)
  • Các thành viên hợp danh (đối với công ty hợp danh)

Căn cứ Pháp lý khi Thay đổi địa chỉ Công ty:

Điều 26 Luật Doanh nghiệp 2005
Điều 67 của Luật Doanh nghiệp
Điều 35 Nghị định 43/2010/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp

Quy định của Pháp luật khi Thay đổi địa chỉ Công ty:

Trước khi đăng ký thay đổi trụ sở công ty, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế. Việc thay  đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp.