Mẫu đơn công bố tiêu chuẩn sản phẩm

Mẫu 1

(Ban hành kèm theo Quyết định số 42/2005/QĐ-BYT ngày 08 tháng 12 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

BẢN CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN SẢN PHẨM

Số:………………………………

Thương nhân: ……………………………………………………………………………………………

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại: ………………………………………………………………………………………………….

Fax: …………………………………………………………………………………………………………..

E-mail: ……………………………………………………………………………………………………….

CÔNG BỐ

Tiêu chuẩn cơ sở số:

Áp dụng cho sản phẩm:                                     

Xuất xứ (nhà sản xuất và nước xuất xứ)

Chúng tôi cam kết sản xuất, kinh doanh sản phẩm thực phẩm theo đúng tiêu chuẩn cơ sở đã công bố trên đây và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước người tiêu dùng và cơ quan quản lý nhà nước về những vi phạm đối với những tiêu chuẩn chất lượng đã công bố./.

……., ngày … tháng … năm ………

ĐẠI DIỆN THƯƠNG NHÂN

                   (Ký tên, đóng dấu)