Mẫu đơn xin giấy phép kinh doanh rượu

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH BÁN BUÔN

(HOẶC ĐẠI LÝ BÁN BUÔN) RƯỢU

 

TÊN DOANH NGHIỆP

 

Số:        /

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

…………., ngày…… tháng……. năm…………

 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH BÁN BUÔN

(HOẶC ĐẠI LÝ BÁN BUÔN) RƯỢU

 

Kính gửi: . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . (1)

 

Tên doanh nghiệp:…………………………………………………………………………..

Trụ sở giao dịch:…………………. Điện thoại:……………………. Fax:……………

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số……… ngày……. tháng……. năm……do……………………………. cấp ngày…….. tháng……… năm………………….

Đề nghị .…(1) xem xét cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) rượu tại các tỉnh: ………………………………………………………………………… (2)

Bán lẻ rượu tại các địa điểm:……. (3)

Doanh nghiệp xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 40/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu, Thông tư số…../2008/TT-BCT ngày…   tháng…. năm 2008 của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 40/2008/NĐ-CP và các văn bản quy định về kinh doanh rượu. Nếu sai xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

            Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

(Họ và Tên, ký tên, đóng dấu)

 

Chú thích:

(1): Tên cơ quan cấp Giấy phép

(2): Ghi rõ các tỉnh thương nhân xin phép kinh doanh bán buôn rượu

(3): Ghi rõ địa chỉ, điện thoại các điểm kinh doanh bán lẻ rượu

 Tư vấn xin giấy phép kinh doanh rượu: Xem thêm: https://lamgiayphepnhanh.net/xin-giay-phep-kinh-doanh-ruou/