Mẫu đơn xin giấy phép xây dựng

Mẫu đơn xin cấp giấy phép xây dựng

(Ban hành kèm theo Nghị định số 12/2009/NĐ-CP

ngày 12 tháng 02  năm 2009 của Chính phủ)

_________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________________________

 

ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

(Sử dụng cho công trình, nhà ở riêng lẻ ở đô thị)

Kính gửi: ……………………………………………………..

1. Tên chủ đầu tư: …………………………………………………………………………………………

– Người đại diện: ……………………………………….Chức vụ: …………………………………

– Địa chỉ liên hệ: …………………………………………………………………………………………..

– Số nhà: …………….. Đường ………………..Phường (xã) ……………………………………

– Tỉnh, thành phố: …………………………………………………………………………………………

– Số điện thoại: ……………………………………………………………………………………………..

2. Địa điểm xây dựng: …………………………………………………………………………………

– Lô đất số:………………………………………..Diện tích …………………………………… m2.

– Tại: ………………………………………………… Đường: …………………………………………

– Phường (xã) ……………………………………Quận (huyện) ……………………………….

– Tỉnh, thành phố: ……………………………………………………………………………………..

– Nguồn gốc đất: ……………………………………………………………………………………….

3. Nội dung xin phép: ……………………………………………………………………………….

– Loại công trình: ………………………………………….Cấp công trình: …………………..

– Diện tích xây dựng tầng 1: …………………………………………………………………..m2.

– Tổng diện tích sàn: ………………………………………………………………………………m2.

– Chiều cao công trình: …………………………………………………………………………..m.

– Số tầng: ……………………………………………………………………………………………………

4. Đơn vị hoặc người thiết kế: …………………………………………………………………

– Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………

– Điện thoại: ………………………………………………………………………………………………….

5. Tổ chức, cá nhân thẩm định thiết kế (nếu có): …………………………………….

– Địa chỉ: …………………………………………………. Điện thoại: ……………………………….

– Giấy phép hành nghề số (nếu có): ………………………..cấp ngày …………………

6. Phương án phá dỡ, di dời (nếu có): ………………………………………………………

7. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình: …………………. tháng.

8. Cam kết: tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

 

……… ngày ……… tháng ……… năm ………

                                                                                                            Người làm đơn

                                                                                                           (Ký ghi rõ họ tên)

Tư vấn xin giấy phép xây dựng: Xem thêm https://lamgiayphepnhanh.net/xin-giay-phep-xay-dung/